АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Страницата е в процес на обновяване.

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища; Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища; Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища.

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства и дипломи.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-1.png


Заявление за издаване на дубликат на….

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава