ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

     Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

    Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

    Основно училище“Отец Паисий“ в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Длъжностно лице по ЗЛД

Данни за Администратора:

 • Данни за контакт с ОУ „Отец Паисий“
 •  Държава: България
 • Адрес: гр. Видин, ул.“Eкзарх Йосиф I“ № 53
 • Телефон: +359 94 600 942
 • Ел. поща: office@vid-ouop.eu
 • Интернет страница: https://ouop.vid-ouop.eu/

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

 • име: инж.Иван Стойков
 • данни за кореспонденция: гр. Видин,ул.“Eкзарх Йосиф I“ № 53
 • Ел. поща: stoikov.iv@vid-ouop.eu
 • Тел.мобилен: +359 879 168 335

       Комисия за защита на личните данни

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: +359 2 915 3 518
 • Ел. поща:  kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg