Реализирани проекти

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ ;

Проект BG 051РО001 – 3.1.03-001 „Квалификация на педагогическите специалисти“

Проект BG051PO001-4.1.05 – 0007   „Шанс зауспех на всяко дете“

Проект B-07/29.07.2002г.  „Приобщаване на ромите – приобщаване към   информационното общество“ ;

Проект BG 2004/016 – 785.01.02 -04SER01/11/052 ;

Проект BG051PO0001/07/ 4.1-01/25/17.06.2008г. – „Заедно можем“

Проект  БС – № 33.3 – 160/17.10.2008 г. – „Да подадем ръка „

Програма за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище- Правителство на Япония;

Вашият коментар