ГРАФИЦИ

Графици учебна 2019 / 2020 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПА ЗА ДЦО

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗВЪН РЕДОВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ I СРОК

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ Г

РАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ