Проект „Заедно можем“

Еропейски Социален Фонд 2007–2013 г.
Министерство на образованието и науката
Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”
Схема за безвъзмездна помощ BG051PO001/07/4.1-01
„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“

ПРОЕКТ „ЗАЕДНО МОЖЕМ”  BG051PO0001/07/ 4.1-01/25/17.06.2008г.
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВИДИН
Партньори:
ЦДГ №8 ”Здравец” ;СОУ”П.Р.Славейков” ;Община Видин

ОБЩА ЦЕЛ:

Проектът цели ефективна образователна интеграция на учениците от етническите малцинства чрез създаване на   толерантна образователно-възпитателна среда посредством осмисляне на свободното време с дейности, даващи възможност за физическо, интелектуално и личностно развитие.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Проектът е насочен към  деца и ученици от ромски произход, обучаващи се в трите учебни заведения, които ще се включат във дейностите по проекта съвместно с същия брой деца от българския етнос.
РЕЗУЛТАТИ:
· Разширяване на извънкласната и  извънучилищна дейност
·  Формиране мултикултурна компетентност и умения за работа в екип
·  Осмисляне свободното време на учениците в училище.
·  Повишаване  капацитета на учителите за работа в мултикултурна среда
·  Мотивирани родители от ромски произход  за включването им като партньори  училище.
·  Създаване на модерна и уютна за учениците учебна среда

Фотоалбум

Вашият коментар