ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ –  ВИДИН
 ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2020 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО
 НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ - ВИДИН
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
 НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ ” 
Система за оценяване 1-3 клас
Училищен учебен план - I клас
Училищен учебен план - II  клас
Училищен учебен план - III  клас
Училищен учебен план - V  клас
Училищен учебен план - VI  клас
Училищен учебен план - VII  клас