ПРИЕМ 2020/2021 г.

Система за прием в първи клас на основни и средни училища в Община Видин (приета с Решение №53, взето с протокол №3/06.04.2017 г. на Общински съвет Видин, изм. с Решение № 24, взето с протокол №3/27.02.2018 г.изм. с Решение №21 на Общински съвет Видин, взето с протокол №2 от 28.02.2019 г.)

 З а п о в е д  № РД-02-11- 239/ 12.03.2020 г. на Кмета на Община Видин за утвърждаване на график на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в първи клас на основни и средни  училища в община Видин за учебната 2020/2021 година.

 График на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в първи клас на основни и средни училища в община Видин за учебната 2020/2021 година.

Приложение №1 към чл.9, ал.1 – заявление


Приложение №2 към чл.18, ал.1

З а п о в е д № РД-10-271/30.03.2020 г. на директора на ОУ “Отец Паисий“ за училищният план-прием за учебната 2020/2021. г.