ПРИЕМ 2018/2019 г.

   Критери за прием в първи клас за учебната 2018 / 2019 г.

              Система за прием в първи клас на основни и средни училища в Община Видин(приета с Решение №53, взето с протокол №3/06.04.2017 г. на Общински съвет Видин, изм. С Решение № 24, взето с протокол №3/27.02.2018 г.)

График на дейностите за прием на документи на кандидати за първи клас за учебната 2018/2019 г.

 

Дейност Период
1. Подаване на заявления за постъпване в първи клас на учебните заведения 02.05.2018 г.- 23.05.2018 г.
2. Обявяване на резултатите е приетите деца от първо класиране на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение 30.05.2018 г.
3. Записване на приетите деца на първо класиране в съответното учебно заведение. 31.05.2017 г. – 13.06.2018 г.
3.1 Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след първо класиране. 14.06.2018 г . – 15.06.2018 г.
4. Подаване на заявление за участие във второ класиране на некласираните и некандидатствали до момента на второто класиране деца 18.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
5. Обявяване на резултатите с приетите деца от второ класиране 25.06.2018 г.
6. Записване на приетите деца от второ класиране в съответното учебно заведение. до 02.07.2018 г.
6.1 Подаване в община Видин в писмен вид на информация от директорите за записаните деца и свободните места след второ класиране. 03.07.2018 г.- 04.07.2018 г.
7. Обявяване на останалите свободни места след второ класиране на 05.07.2018 г.

 

Документи необходими за прием на ученици в първи клас за учебна 2018/2019 г.

 1. Заявление за прием в първи клас (по образец);
 2. Документ за самоличност за сверяване;
 3. Копие от документа за адресна регистрация на родителя, настойника или лицето, при което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
 4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 5. Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
 6. Заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Видин или решение на Съда за дете, настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
 7. Удостоверение за задължително предучилищно образование и/или служебна бележка от училището или детска градина за посещаване на подготвителна група (в случай, че заявлението е подадено преди 31 май);
 8. Препис-извлечение от акт за смърт на родителя (ако е необходимо);
 9. Копие от Експертно Решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето и оригинал за сверяване, който се връща на заявителя (ако е необходимо);
 10. Служебна бележка, издадена от училището, в която се обучава друго дете в семейството;
 11. (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) Удостоверение за родените от майката деца;
 12. Декларация от родителя /настойника, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца);
 13. Нотариално заверено пълномощно (в случаите по чл. 8, т.4).

Заповед  277/27.03.2018 г. на Директора на ОУ“Отец Паисий-Видин