АРХИВ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

ЗАПОВЕД  АС-407/27.8.2019 г. заоткриване на  процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Лавка -10 м2 с прилежаща и площ от 15 м2., находящ се  на ет. 1 в сградата на ОУ “Отец Паисий“-Видин ул. ”Екзарх Йосиф I” № 53

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска  собственост както следва :Лавка -10 м2 с прилежаща и площ от 15 м2, находящ се  на ет. 1 в сградата на ОУ “Отец Паисий“-Видин ул. ”Екзарх Йосиф I” № 53;

Решение № 26/06.02.2015 г.

Доставка на дизелово гориво за отопление общо 75 000/седемдесет и пет хиляди / литра за три години ± 20 %-отоплителни сезони 2015/2016,2016/2017 и 2017/2018 ; за всяка година по 25 000/двадесет и пет хиляди / литра ± 20%.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” ГР.ВИДИН

 1. Заповед №  340/20.06.2013г.
 2. Публочна покана  № 9016776
 3. Mетодика за оценка на офертите. показатели,относителната им тежест в комплексната оценка и методика за оценка на офертите.

ДОКМЕНТАЦИЯ

 1. Административни данни  за  участника по образец;
 2. Оферта – Приложение № 1 ;
 3. Техническо предложение – Приложение № 2;
 4. Ценово предложение –  Приложение № 3;
 5. Количествено-стойностна сметка –  Приложение № 3.1;
 6. Справка декларация за изпълнение на финансовите изисквания-Приложение№4;
 7. Списък на основните договори, доказващи съответствие с техническите изисквания за участие в обществена поръчка с предмет: Вътрешен ремонт на сградата на ОУ”Отец Паисий” гр.Видин –   Приложение № 5;
 8. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки – образец;
 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки – образец;
 10. Декларация по чл. 47, ал. 1,т.1, ал.2, т.2 и 4, ал.5, т.1 от ЗОП –  образец;
 11. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона заобществените поръчки – образец;
 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец;
 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки -по образец;
 14. Договор.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне на Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги за организиране на дейности с деца и педагогически кадри в изпълнение на дейности по проект „Шанс за успех на всяко дете” по договор № BG051PO001-4.1.05-0007, схема ВG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз
.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА :

1.ЗАПОВЕД ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

2.ПУБЛИЧНА ПОКАНА;

3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ;

4.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА
КАНДИДАТИТЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С № 9015077 ;

5.ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ:

 1. Образец № 1 Техническо предложение;
 2. Образец № 2 Ценово предложение;
 3. Образец № З Административни данни за участника;
 4.  Образец № 4 Справка за общия оборот и за оборота от услуги, които са предмет на поръчката;
 5. Образец № 5 Списък на основните договори за услуги с предмет „Сходен предмета на поръчката“;
 6. Образец № 6 Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и 3, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки;
 7. Образец № 7 Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.2 и 4, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки;
 8. Образец № 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки;
 9. Образец № 9 Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки;
 10. Образец №  10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
 11. Образец № 11 Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 93,.ал. 1,
  буква „е“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни
  2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на ЕО;
 12. Образец № 12 Проект на договор;
 13. Образец № 13  Декларация за техническото оборудване и възможности за изпълнение на поръчката;
 14. Образец № 14 Декларация за спазване изискванията за здравословно хранене
  на деца и ученици
  .

Публична покана № 9011080 с предмет:

 „Организиране на практически семинари/обучения на 56 броя учители на ОУ „Отец Паисий”, гр. Видин по Проект «Шанс за успех на всяко дете» Договор № BG051PO001-4.1.05-0007 по ОП РЧР ”   е спечелена от „ЯНА ТУР БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Вашият коментар